Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας, καθώς και την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού. Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας της επιχείρησής σας, από τις αρμόδιες αρχές.