Η αρμοδιότητα του τεχνικού ασφάλειας είναι να υποδεικνύει και να συμβουλεύει τον εργοδότη, γραπτά ή προφορικά, για θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει ενυπογράφως γνώση των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

  • Επίσκεψη των εγκαταστάσεων της επιχείρησης την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο θεωρημένο  πρόγραμμα επισκέψεων.
  • Έλεγχοι υγιεινής και ασφαλείας σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, κατά την επίσκεψη, με στόχο την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
  • Εντοπισμός των πηγών επαγγελματικού κινδύνου και καταγραφή των μέτρων πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. Με βάση τα στοιχεία αυτά συντάσσεται η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρηση.
  • Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας που προτείνονται, εφ' όσον κριθούν απαραίτητα.
  • Επικοινωνία με τους εργαζόμενους για οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών τους.
  • Εποπτεία κατά την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για να διαπιστώνεται η ετοιμότητα αντιμετώπισης ατυχημάτων.
  • Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημέρωση του υπευθύνου της εγκατάστασης για τα τυχόν ευρήματά του και κατάθεση πρότασης για διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες.
  • Καταχώρηση υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας στο ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων της εγκατάστασης.


Σχετική νομοθεσία:  Ν. 3850/2010